بوی نامطبوع فضلاب از چه مسیرهایی وارد خانه می شود؟