اگر فاضلاب بند بیاید برای تخلیه چاه چه اقداماتی لازم است؟